หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม | เรื่องพิเศษอาชญากรรม
 

เด็ก 10 ขวบกระทำผิดต้องติดคุกหรือไม่

โดย ทีมข่าวอาชญากรรม
27 มิถุนายน 2554 10:11 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เด็ก 10 ขวบกระทำผิดต้องติดคุกหรือไม่
(แฟ้มภาพ)

อีกแล้ว มีข่าวสลด เด็ก 10 ขวบ เล่นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ ลั่นใส่อกเด็ก 6 ขวบ ดับอนาถ ตำรวจชี้เป็นอุบัติเหตุ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ คนยิงกันตาย ไปถึงที่เกิดเหตุได้พบศพเด็กชายวัย 6 ขวบ ไม่ทราบชื่อ ถูกอาวุธปืนแก๊ปยิงเข้าที่ลำตัว เสียชีวิต โดยจากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าผู้ยิงคือ เด็กชายวัย 10 ขวบซึ่งญาติได้บอกว่า เด็ก 10 ขวบ ไม่มีพ่อแม่ มาอาศัยกับญาติ และนำเอาปืนแก๊ปยาวแบบไทยประดิษฐ์ ที่แขวนไว้บนฝาผนังมาเล่นและปืนเกิดลั่นขึ้นล่าสุด ได้ทำการสอบสวนญาติที่เป็นเจ้าของปืนแล้ว ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเป็นการเลียนแบบละครทีวีหรือไม่
       
       ข่าวสั้นๆ ทางหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ มิใช่เป็นเหตุการณ์แรก แต่เป็นสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนับครั้งไม่ถ้วนและเชื่อว่าจะมีเกิดขึ้นอีกในอนาคตเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสลดใจยิ่ง เพื่อความเข้าใจของบิดามารดาผู้ปกครองและประชาชน ผู้เขียนจึงขอพูดถึงความรับผิดในทางกฎหมายอาญาของเด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีในเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้ว่าจะมีผลกระทบเกิดขึ้นเกี่ยวกับเด็กอย่างไรบ้าง
       
       คำถามแรกที่คนทั่วไปอยากทราบคือ เด็กน้อยวัยไม่เกิน 10 ขวบ จะต้องรับผิดหรือรับโทษในทางอาญาหรือไม่ คำตอบในเรื่องนี้ มีบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของไทย มาตรา 73 ว่า “เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ
       ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
       
       ความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 ก็คือ เด็กอายุตั้งแต่ 10 ปี ลงไป แม้จะได้กระทำความผิด แต่เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ โดยให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กไปให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กดำเนินการต่อไป เหตุที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นโทษให้ เพราะผู้กระทำความผิดยังมีอายุน้อย อ่อนด้อยด้วยวุฒิภาวะขาดการคิดไตร่ตรองยับยั้งชั่งใจหรือรู้ผิดชอบชั่วดีและขาดเจตนาชั่วร้าย แม้กระทำการนั้นกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ก็ไม่สมควรต้องรับโทษ ส่วนการคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกระบวนการแก้ไขบำบัดเยียวยาเป็นภารกิจกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่จะต้องดูแลในเรื่องความปลอดภัยของเด็กที่กระทำผิดและบุคคลอื่นที่อาจเป็นเหยื่อจากความคึกคะนองหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก สืบค้นปัญหาสาเหตุพฤติกรรม ดูแลป้องกันมิให้เด็กไปก่อเหตุร้ายซ้ำ และแสวงหามาตรการขจัดปัดเป่าป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันขึ้นอีก
       
       ส่วนเด็กที่มีอายุกว่า 10 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ในวันกระทำความผิด หากกระทำการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด เด็กหรือเยาวชนนั้นก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เว้นแต่คดีดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หากเด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำก่อนฟ้องคดี หรือมีการฟ้องเด็กหรือเยาวชนเป็นจำเลยต่อศาล และคดีนั้นมีอัตราโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินยี่สิบปีกับเด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำก่อนมีคำพิพากษา ผู้เสียหายและโจทก์ไม่ค้านและพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร รวมทั้งยังมีองค์ประกอบเงื่อนไขอื่นๆ ด้วย ทั้งสองกรณี กฎหมายออกแบบใหม่ว่าสามารถใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาได้ กล่าวคือ ให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาของศาล หากเด็กหรือเยาวชนสามารถปฏิบัติตามแผนฯ ในกรณีแรกให้พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง และสิทธินำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ ส่วนกรณีที่สอง ให้ศาลเยาวชน ฯ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และสิทธินำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับเช่นกัน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 ถึง มาตรา 92 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา
       
       ประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้ได้แก่ ความรับผิดในทางแพ่ง คือการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นทั้งตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน จริงอยู่แม้เด็กที่กระทำผิดจะไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่อาจต้องมีความรับผิดในฐานะเป็นผู้กระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
       
       ส่วนบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดร่วมกับเด็กนั้นด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429 ที่บัญญัติว่า “บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น”
       
       ดังนั้น การที่เด็กชายวัย 10 ปี ได้กระทำความผิดทางอาญา แม้จะไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมาย แต่ยังต้องรับผิดในทางแพ่ง และบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องร่วมรับผิดกับเด็กด้วย เว้นแต่จะใช้ความระมัดระวังในการดูแลเด็กแล้ว จึงเป็นอุทาหรณ์ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กทั้งหลายที่จะต้องระมัดระวังดูแลเด็กในปกครองของตนเป็นอย่างดี เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะต้องเป็นคดีความทั้งในทางแพ่งและทางอาญาได้
       
       เปรมรัตน์ วิจารณาญาณ
       ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
       
       สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
       โฆษกศาลยุติธรรม

ข่าวล่าสุด ในหมวด
คดียิงหมาเซ่นกม.ทารุณสัตว์ คิดจะรักหมาต้องเห็นใจคน!!
พิลึก! โผแต่งตั้งนายพัน ตร.นครบาล ให้คนสนิท "ภาพ 70 ไร่"คุมกองสืบ
ส่องบ้านหรูระยับมูลค่านับสิบล้าน ที่ตั้งบริษัท “กิตติศักดิ์ มัทธุจัด” คีย์แมนแก๊งโกง สจล.
ปมร้อนโละทิ้ง ผกก.นครบาล “ศรีวราห์” แน่จริงอย่าถอดใจ
“ฐิติราช” ยึดเก้าอี้ “ผบช.ก.” เตรียมประเดิม “รักษาการ”
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 18 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 12 คน
67 %
ไม่เห็นด้วย 6 คน
33 %
 
ความคิดเห็นที่ 2 +10 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ผิดครับ ขนาดสาวเจ้าอายุ 17 ขับรถเฉี่ยวชนคนตายตั้ง 9 ศพ ยังหาข้อหายังไม่ได้เลยครับ
khonkorat2007 สมาชิก
 
ความคิดเห็นที่ 18 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กฎหมายของเราอ่อนแอกว่าพวกชาวอังกฦษอีก
ผมว่าเอาตรงนี้ก่อนก่อนที่จะสายเกินไป
zeetazan@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 13 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่ญี่ปุ่นเขามีการแก้กฎหมายให้เด็กอายุน้อยลงเรื่อยๆต้องรับผิดจากคดีที่ตัวเองก่อขึ้น
เพราะมีกรณีซ้ำๆกันเด็กสิบกว่าขวบทำร้ายกันรุนแรง เด็กประถมลักพาตัวเพื่อนจนหายสาบสูญไปยังมี
จนทางการต้องแก้กฎหมายลงโทษเยาวชนให้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

กรณีนี้อาจจะเป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่ ไม่ทราบได้ แต่อย่าคิดเพียงแค่ว่าอายุยังน้อยแล้วจะเป็นผ้าขาวสะอาด
สังคมเรามันเน่าลงทุกวัน เด็กที่เกิดวันนี้อีกตลอดสิบปีข้างหน้าต้องรับรู้กระบวนการสังคมเย่ๆที่เกิดขึ้นทุกวัน
เศร้านะ
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เด็กสมัยนี้มันโตเร็วเกินอายุ ยิ่งอยู่ในสังคมแย่ๆกับครอบครัวชุมชนยิ่งไปกันใหญ่ เด็กแว้นเด็กเวน ฆ่าชิงทรัพย์วิ่ง
ราว,ข่มขืนต้องเพิ่มโทษเท่าผู้ใหญ่ แล้วมันฉลาดนะข่มขืนไม่ฆ่า รู้ว่าฆ่าโทษจะหนักขึ้น ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนต้องทนสภาพแย่แค่ไหนขณะที่ไอ้พวกเวนแค่ถูกกักในสถานดูแลเด็กมีปัญหาครบเวลาแมร่งออกมาก่อเรื่องอีก ประเทศไทยอะไรก็ดีทรัพยากรน้ำท่าสมบูรณ์ แต่คนส่วนใหญ่ไร้คุณภาพ
โทษเบาไป
 
ความคิดเห็นที่ 12 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาผู้ใหญ่ที่ทำผิดติดคุกให้ได้ก่อนเถอะเพ่
โถๆๆๆๆ
ความคิดเห็นที่ 10 +3 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ติดหรอก

ขนาดอายุ 17 เล่นบีบี ชนคนตายไปตั้งหลายศพ

ยังได้เข้าห้องสอบสวน VIP แถมเชิดหน้าลอยนวลอยู่อีกต่างหาก
เนอะ
ความคิดเห็นที่ 8 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปืนเป็นสิ่งที่อันตรายไม่ว่าจเป็นปืนจริงๆหรือปืนเด็กเล่นเมื่อซื้อมาต้องเก็บรักษาเป็ยอย่างดีเพื่อความปลอดภัยถ้าจะบอกว่าเด็กผิดที่นำปืนของผู้ปกครองไปเล่นทำให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดผู้ปกครองก็ต้องผิดด้วยเพราะประมาจเลิ่นเล่อโดยส่วนตัวผมเล่น BBgun เป็นปืนอัดลมเบา เวลาเก็บก็ยังต้องถอดแบตปล่อยแก๊สเอาลูกออกเลยนี่ไทยประดิษฐเก็บแบบไหนกันเนี่ย
nerveana@ovi.com
ความคิดเห็นที่ 4 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทีวี ทุกวันนี้ไม่มีตัวอย่างดี ๆ ให้เด็กดู ......ผู้ใหญ่ทุกวันนี้ก็ยังทำตัวเป็นเด็ก ๆ ไร้สาระก็มาก ....ในเรื่องนี้เจ้าของปืนน่าจะต้องรับผิดชอบทางอาญาด้วยที่ไม่ดูแลอาวุธที่มีอยู่ครับ
peter phuket
ความคิดเห็นที่ 2 +11 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ผิดครับ ขนาดสาวเจ้าอายุ 17 ขับรถเฉี่ยวชนคนตายตั้ง 9 ศพ ยังหาข้อหายังไม่ได้เลยครับ
khonkorat2007 สมาชิก
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่โทษหนัง ละครโทรทัศน์เหรอ
ทีพอเรื่องพาดพิงร้านเน็ตปุ๊บ ออกกฏหมายมาควบคุมทันที
หรือร้านเน็ตมันชาวบ้าน ไอ้หนัง ละครโทรทัศน์มันเส้นหย่าย
WTF...
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015